സെന്റ് അൽഫോൻസാ കോളേജ്, പശുക്കടവ് അഫിലിയേറ്റഡ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് 2021 -2022 മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 9400696969 | 9400929292

ജിപ്മര്‍ പുതുച്ചേരി, നഴ്സിങ്, അലൈഡ് ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സസ് എം. എസ്സി., പോസ്റ്റ് ബേസിക് നഴ്സിങ് ഡിപ്ലോമ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ/സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

ജിപ്മര്‍...

ജിപ്മര്‍ പുതുച്ചേരി, നഴ്സിങ്, അലൈഡ് ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സസ് എം. എസ്സി., പോസ്റ്റ് ബേസിക് നഴ്സിങ് ഡിപ്ലോമ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ/സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

ജിപ്മര്‍...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Find us on Facebook
Copyright © FOOTSTEPS 2018. All rights are reserved.
0001558165