സെന്റ് അൽഫോൻസാ കോളേജ്, പശുക്കടവ് അഫിലിയേറ്റഡ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് 2021 -2022 മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 9400696969 | 9400929292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Find us on Facebook
Copyright © FOOTSTEPS 2018. All rights are reserved.
0002080326